Smluvní podmínky

Pravidla a podmínky pro pomoc společnosti Zpozdeno.cz při vymáhání náhrady za chyby ze strany leteckého dopravce.

Tyto podmínky popisují právní vztah mezi cestujícím, který byl vystaven mimořádným okolnostem v letecké dopravě (dále jen klient) a Zpozdeno.cz. Nahráním svého případu na webové stránky www.zpozdeno.cz klient s těmito podmínkami souhlasí.

Všeobecné informace

Zpozdeno.cz
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
Hadovitá 962/10
Praha 4 - Michle
Česká republika

Email: info@zpozdeno.cz
Telefonní číslo: Dočasně uzavřeno kvůli Covid-19

VAT: DK-32561950

 1. 1. Služby Zpozdeno.cz

  1. a) Vyhodnocení klientova nároku na odškodnění.
  2. b) Výpočet výše nároku.
  3. c) Předání požadavku na odškodnění dopravci.
  4. d) Vymáhání klientova nároku – v případě nutnosti i prostřednictvím soudu.
  5. e) Vyjednání kompenzace s dopravcem.
  6. f) Získání a vyplacení všech kompenzací a nároků přiřčených klientovi.
  7. g) Informování klienta o zpracování jeho nároku.
 2. 2. Povinnosti klienta

  Klient se zavazuje učinit následující:

  1. a) Bez vyžádání a bez zbytečného odkladu poskytnout Zpozdeno všechny důležité informace k případu, a to jak při jeho podání, tak i během procesu. Platí to i v případě, kdy se aerolinka rozhodne vyplatit náhradu přímo klientovi.
  2. b) Na žádosti Zpozdeno.cz odpovídat pravdivě a bez zbytečné prodlevy.
  3. c) Zdržet se kontaktování dopravce či vyjednávání s ním. V případě, že bude klient dopravcem kontaktován, ho odkáže na Zpozdeno.cz.
  4. d) Pokud to bude možné, poskytnout součinnost při uplatňování nároku na pokrytí nákladů (definovaných v oddílu 5) ze svého pojištění či jinak.
 3. 3. Práva Zpozdeno.cz

  Zpozdeno.cz si vyhrazuje následující práva, která může kdykoliv uplatnit:

  1. a) Získávat informace o případu ze všech možných zdrojů a poskytnout kontaktní údaje klienta či informace o jeho letu aerolince nebo jakékoliv jiné třetí straně dle zásad ochrany osobních údajů.
  2. b) Podniknout jakékoliv právní kroky, které by mohly přispět k vyplacení kompenzace či náhrady škody.
  3. c) Kdykoli upustit od dalších kroků, například pokud získané nové informace dle názoru Zpozdeno.cz naznačují změnu pravděpodobnosti získání odškodného. Například v případě, že dojde ke změně legislativy, došlo k promlčení, dopravce není schopen dostát svým závazkům či z jiných důvodů.
  4. d) Zpozdeno.cz je jménem klienta oprávněn uzavírat dohody k zajištění vyplacení klientova nároku pro případ, kdy dopravce není schopen plnit své finanční závazky. Částka stanovená v takové dohodě pak nahrazuje původní klientův nárok na základě úpravy 261/2004. Zpozdeno.cz upraví všechny nároky podle sekce 5 tak, aby odpovídaly částce skutečně vyplacené dopravcem dle uzavřené dohody.
  5. e) Společnost Zpozdeno, její přidružené společnosti a spolupracovníci mají právo kontaktovat Klienta telefonicky, dopisem nebo prostřednictvím elektronických médií za účelem marketingu produktů a služeb, jakož i poskytování informací o nabídkách, zpravodajech, událostech a soutěžích. Klient může kdykoli odmítnout kontaktování zasláním e-mailu na adresu: info@zpozdeno.com.
 4. 4. Práva klienta

  Klient ponechává obvykle všechny kroky k uplatnění nároku na Zpozdeno.cz. Má nicméně kdykoli tyto možnosti:

  1. a) Kdykoli ukončit spolupráci s Zpozdeno.cz. Učiní tak písemným oznámením a zaplacením všech nákladů podle sekce 5, písmeno g.
  2. b) Klient bude seznámen s každou navrhovanou dohodou, a to předtím než bude uzavřena. Může zvolit jiné řešení než to, doporučované Zpozdeno.cz. V takovém případě zaplatí Zpozdeno.cz vynaložené náklady.
  3. c) V případě, že Klient sám uzavře dohodu s leteckou společností bez zapojení nebo vědomí Zpozdeno.cz, je Klient povinen uhradit náklady na případ podle odstavce 5a) spolu s případnými náklady na již probíhající soudní řízení, společnosti Zpozdeno cz, podle odstavce 5d) a 5g).
 5. 5. Náklady a cena za služby

  1. a) Zpozdeno.cz náleží částka ve výši 25% + DPH z klientova vyplaceného odškodného. Náklady nejsou počítány z vrácení ubytování v hotelu nebo jiných výdajů spojených s přerušením letu, které jsou zahrnuty do nároku po letecké společnosti.
  2. b) Náklady a úroky se nezapočítávají v případě, že se společnost Zpozdeno rozhodne přestat sledovat případ Klienta.
  3. c) V průběhu vymáhání kompenzace mohou vzniknout další náklady, například náklady na právní zastoupení, soudní poplatky a podobně. Takové náklady nejdříve uhradí Zpozdeno.cz a v případě úspěšného sporu je následně hradí protistrana. V případě neúspěchu je hradí Zpozdeno.cz.
  4. d) Cena za služby je odečtena z vyplacené kompenzace. Klientovi tedy není účtována předtím, než dojde k úspěšnému vyplacení kompenzace.
  5. e) Kompenzaci vám převedeme z dánského bankovního účtu. Případné poplatky za bankovní převod, stejně jako další transakční poplatky, přitom hradí sám klient.
  6. f) V některých případech je Zpozdeno.cz oprávněno účtovat náklady přímo klientovi. To může nastat v těchto případech:
   1. Pokud je pohledávka vyplacena přímo klientovi.
   2. Pokud si klient přeje ukončit vztah se Zpozdeno.cz předtím, než je případ uzavřen, Zpozdeno.cz je oprávněno požadovat zaplacení nákladů podle článku 5g.
   3. Pokud se klient v rozporu s doporučením Zpozdeno.cz rozhodne přijmout nebo odmítnout dohodu s dopravcem, je Zpozdeno.cz oprávněno požadovat zaplacení nákladů podle článku 5g.
   4. V případě, že klient záměrně nesdělil informace relevantní pro případ nebo záměrně poskytl informace nepravdivé nebo po písemné výzvě od Zpozdeno.cz opakovaně neplní své povinnosti dle sekce 2, je Zpozdeno.cz oprávněno smluvní vztah okamžitě písemně ukončit a požadovat zaplacení nákladů podle 5g.
  7. g) Za okolností popsaných v článku 5f má Zpozdeno.cz právo účtovat klientovi částku ve výši 25% předpokládané kompenzace a navíc dokumentované náklady jako například právní poplatky a náklady na zastoupení a navíc DPH.
  8. h) V případech, kdy je hlavním účelem reklamace úhrada zvláštních nákladů Klientů, zejména podle vrácení letenek, bude Zpozdeno.cz účtovat poplatek odpovídající 25% + DPH z vrácené částky, nejméně však 25 EUR + DPH .
 6. 6. Ukončení a zrušení

  1. Tyto smluvní podmínky jsou platné, pokud klient podal případ na adrese www.zpozdeno.cz a dokud jedna ze smluvních stran neukončí smlouvu. Klient má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů od podání případu bez uvedení důvodu. Pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy může klient použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy.


   Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

   Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

   Adresát:
   Zpozdeno.cz
   Hadovitá 962/10
   Praha 4 - Michle
   Česká republika
   E-mail: info@zpozdeno.cz


   Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: Datum objednání:

   Jméno spotřebitele:

   Adresa spotřebitele:

   Datum:   Podpis spotřebitele
   (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

 7. 7. Soukromí

  1. S veškerými informacemi o Klientovi je zacházeno důvěrně v souladu s příslušnými právními předpisy EU.
 8. 8. Řešení sporů

  1. Jakýkoli spor vyplývající z těchto smluvních podmínek může být předložen soudu v České republice a řídit se českým právem a mezinárodním právem platným pro tyto smluvní podmínky.
Tato stránka používá cookies
Pro přizpůsobení a vylepšení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami, službami a reklamami používáme cookies. Cookies jsou uloženy po dobu až 12 měsíců po vaší návštěvě a můžete je smazat ve svém prohlížeči.
Nezbytné cookies
Tyto cookies slouží k identifikaci vás jako jedinečného uživatele při zadávání údajů na webových stránkách. Nelze je zrušit a budou uloženy nejdéle po dobu 1 hodiny. Cookies jsou z: zpozdeno.cz.
Výkonnostní a funkční cookies
Cookies používáme pro zapamatování uživatelských nastavení, sledování a zlepšování výkonu prvků na webu a ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem k nim. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Statistické cookies
Cookies používáme z důvodu měření počtu uživatelů, interakcí, doby trvání návštěvy na webu atd. Tyto cookies jsou z: zpozdeno.cz, google.com.
Marketingové cookies
Používáme cookies za účelem poskytování relevantních reklam a koordinaci napříč zařízeními, webovými stránkami a prohlížeči. Tyto cookies jsou z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.