Smluvní podmínky

Pravidla a podmínky pro pomoc společnosti Zpozdeno.cz při vymáhání náhrady za chyby ze strany leteckého dopravce.

Tyto podmínky popisují právní vztah mezi cestujícím, který byl vystaven mimořádným okolnostem v letecké dopravě (dále jen klient) a Zpozdeno.cz. Nahráním svého případu na webové stránky www.zpozdeno.cz klient s těmito podmínkami souhlasí. Naposledy aktualizováno 25. září 2023.

Všeobecné informace

Zpozdeno.cz
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
K Brance 1173/15
155 00 Praha
Česká republika

Email: info@zpozdeno.cz
Telefonní číslo: +420 234 261 911

VAT: DK-32561950

 1. 1. Služby Zpozdeno.cz

  1. a) Vyhodnocení klientova nároku na odškodnění.
  2. b) Výpočet potencionální výše nároku.
  3. c) Předání požadavku na odškodnění dopravci.
  4. d) Vymáhání klientova nároku – v případě nutnosti i prostřednictvím soudu.
  5. e) Vyjednání kompenzace s dopravcem.
  6. f) Získání a vyplacení všech kompenzací a nároků přiřčených klientovi.
  7. g) Informování klienta o zpracování jeho nároku.
 2. 2. Povinnosti klienta

  Klient se zavazuje učinit následující:

  1. a) Bez vyžádání a bez zbytečného odkladu poskytnout Zpozdeno.cz všechny důležité informace k případu, a to jak při jeho podání, tak i během procesu. Platí to i v případě, kdy se aerolinka rozhodne vyplatit náhradu přímo klientovi.
  2. b) Na žádosti Zpozdeno.cz odpovídat pravdivě a bez zbytečné prodlevy.
  3. c) Zdržet se kontaktování dopravce či vyjednávání s ním. V případě, že bude klient dopravcem kontaktován, ho odkáže na Zpozdeno.cz.
  4. d) V případě potřeby pomoci při hledání úhrady nákladů (definovaných v oddílu 5) prostřednictvím pojištění klienta či z jiných zdrojů.
  5. e) Pokud je to vhodné. podělit se o konečnou částku odškodnění se spolucestujícími.
 3. 3. Práva Zpozdeno.cz

  Zpozdeno.cz si vyhrazuje následující práva, která může kdykoliv uplatnit:

  1. a) Získávat informace o případu ze všech možných zdrojů a poskytnout kontaktní údaje klienta či informace o jeho letu aerolince nebo jakékoliv jiné třetí straně dle zásad ochrany osobních údajů.
  2. b) Podniknout jakékoliv právní kroky, které by mohly přispět k vyplacení kompenzace či náhrady škody.
  3. c) Kdykoli upustit od dalších kroků, například pokud získané nové informace dle názoru Zpozdeno.cz naznačují změnu pravděpodobnosti získání odškodného. Například v případě, že dojde ke změně legislativy, došlo k promlčení, dopravce není schopen dostát svým závazkům či z jiných důvodů.
  4. d) Provádět jménem klienta veškerá vyrovnání, sestavy a taková zajištění klientova nároku v případě selhání leteckých společností, hrozícího selhání, pozastavení plateb nebo potvrzených finančních problémů. Částky dohodnuté v těchto vyrovnáních a dohodách nahrazují původní pohledávku klienta podle nařízení č. 261/2004. Nárok společnosti Zpozdeno.cz na náhradu nákladů na případ podle bodu 5 se vypočítá pouze na základě skutečné částky, kterou má letecká společnost zaplatit.
  5. e) Je na našem uvážení, zda případ zprocesujeme k soudu. To může záviset na řadě faktorů, mimo jiné na posouzení možnosti soudní spor vyhrát, na platební schopnosti letecké společnosti, očekávaných nákladech na soudní řízení atd. Veškeré náklady na případný soudní spor poneseme my, a to jak v případě jeho výhry, tak i prohry. Na druhou stranu nehradíme žádné soudní náklady ani soudem přiznané poplatky za upomínky, neboť ty slouží k úhradě odměny advokáta.
  6. f) Společnost Zpozdeno, její přidružené společnosti a spolupracovníci mají právo kontaktovat Klienta telefonicky, dopisem nebo prostřednictvím elektronických médií za účelem marketingu produktů a služeb, jakož i poskytování informací o nabídkách, zpravodajech, událostech a soutěžích. Klient může kdykoli odmítnout kontaktování zasláním e-mailu na adresu: info@zpozdeno.com.
 4. 4. Práva klienta

  Klient ponechává obvykle všechny kroky k uplatnění nároku na Zpozdeno.cz. Klient má však vždy k dispozici následující možnosti:

  1. a) Kdykoli ukončit spolupráci s Zpozdeno.cz. Učiní tak písemným oznámením a zaplacením všech nákladů podle sekce 5, písmeno g.
  2. b) V případě, že Klient sám uzavře dohodu s leteckou společností bez zapojení nebo vědomí Zpozdeno.cz, je klient povinen uhradit náklady na případ podle odstavce 5a), spolu s případnými náklady na již probíhající soudní řízení, společnosti Zpozdeno.cz podle odstavce 5d) a 5g).
 5. 5. Náklady a cena za služby

  1. a) Za vyhraný případ si účtujeme 25 % z celkové částky navrácené zpět + DPH. Pokud získáte zpět například 100 EUR, odečteme si 31,25 EUR. Společnost Zpozdeno.cz při fakturaci používá dánskou DPH.
  2. b) Náklady a úroky se nezapočítávají v případě, že se společnost Zpozdeno.cz rozhodne přestat řešit případ klienta.
  3. c) V průběhu vymáhání kompenzace mohou vzniknout další náklady, například náklady na právní zastoupení, soudní poplatky a podobně. Takové náklady nejdříve uhradí Zpozdeno.cz a v případě úspěšného sporu je následně hradí protistrana. V případě neúspěchu je hradí Zpozdeno.cz.
  4. d) Cena za služby je odečtena z vyplacené kompenzace. Klientovi tedy není účtována předtím, než dojde k úspěšnému vyplacení kompenzace.
  5. e) Kompenzaci vám převedeme z bankovního účtu. Náklady na případné bankovní převody nebo transakční poplatky nese klient. Společnost Zpozdeno.cz neodpovídá za rozdělení náhrady mezi klientem a jeho spolucestujícími.
  6. f) V některých případech je Zpozdeno.cz oprávněno účtovat náklady přímo klientovi. To může nastat v těchto případech:
   1. Pokud je pohledávka vyplacena přímo klientovi.
   2. Pokud si klient přeje ukončit vztah se Zpozdeno.cz předtím, než je případ uzavřen, Zpozdeno.cz je oprávněno požadovat zaplacení nákladů podle článku 5g.
   3. Pokud se klient v rozporu s doporučením Zpozdeno.cz rozhodne přijmout nebo odmítnout dohodu s dopravcem, je Zpozdeno.cz oprávněno požadovat zaplacení nákladů podle článku 5g.
   4. Jestliže klient záměrně zatajil informace o případu nebo záměrně poskytl společnosti Zpozdeno.cz nepravdivé informace, nebo pokud klient po písemné výzvě společnosti Zpozdeno.cz trvale neplní povinnosti uvedené v bodě 2, je společnost Zpozdeno.cz oprávněna ukončit s klientem smlouvu s okamžitou výpovědní lhůtou a vyúčtovat náklady v souladu s bodem 5g).
   5. Jestliže klient získal odškodnění prostřednictvím spolupráce s jinou společností, přestože podal žádost a přijal podmínky společnosti Zpozdeno.cz, je společnost Zpozdeno.cz oprávněna účtovat mu náklady na případ vypočtené v souladu s odstavcem 5g).
  7. g) Za okolností popsaných v článku 5f má Zpozdeno.cz právo účtovat klientovi částku ve výši 25% předpokládané kompenzace a navíc dokumentované náklady jako například právní poplatky a náklady na zastoupení a navíc DPH.
  8. h) V případech, kdy je hlavním účelem reklamace úhrada zvláštních nákladů Klientů, zejména podle vrácení letenek, bude Zpozdeno.cz účtovat poplatek odpovídající 25% + DPH z vrácené částky, nejméně však 25 EUR + DPH .
 6. 6. Ukončení a zrušení

  1. Tyto smluvní podmínky platí od okamžiku, kdy klient podal žádost na www.zpozdeno.cz, až do okamžiku, kdy jedna ze stran smlouvu vypoví. Klient má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů od jejího podepsání bez uvedení důvodu. Pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy může klient použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy.


   Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

   Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

   Adresát:
   Zpozdeno.cz
   K Brance 1173/15
   155 00 Praha
   Česká republika
   E-mail: info@zpozdeno.cz


   Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: Datum objednání:

   Jméno spotřebitele:

   Adresa spotřebitele:

   Datum:   Podpis spotřebitele
   (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

 7. 7. Soukromí

  S veškerými informacemi o Klientovi je zacházeno důvěrně v souladu s příslušnými právními předpisy EU.
 8. 8. Soudní pravomoc a rozhodné právo

  Jakýkoli spor vyplývající z těchto smluvních podmínek může být předložen soudu v Ćeské republice a řídí se českým právem, jakož i mezinárodním právem, které se na tyto smluvní podmínky vztahuje.